Yoques


Edito i tradueixo les planes de wiki al català, i tinc moltíssimes ganes d'editar i fer al complet un cadellet en català. tot arribarà. De moment tinc en marxa el domini de www.puppy.cat, el qual espero renovar i ampliar.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki